ثبت اطلاعات رجیستری دستگاه کارتخوان

   آموزش استخراج imei دستگاه کارتخوان

   راهنما :

   نحوه ثبت IMEI دستگاههای کارتخوان در سامانه

   ایــن فایــل بــه جهــت الــزام ثبــت IMEI دســتگاههای کارتخــوان در ســامانه تهیــه شــده اســت. در ایــن فایــل دریافــت IMEI دســتگاههای کارتخــوان مدلهــای مختلــف آمــوزش داده شــده اســت، دقــت فرماییــد ابتــدا ســیمکارت در دســتگاه قرار دهید.

   ———————

   دستگاههای (D210,D230,S58,,S90,S900,S910) PAX _ MONITOR

   بــرای دریافــت IMEI ایــن ســری دســتگاهها، بــا زدن کلیــد POWER دســتگاه را روشــن نماییــد، بالفاصلــه بعــد از روشــن شــدن دســتگاه بــا زدن کلیــد منــو وارد منــوی BIOS دســتگاه شــوید. بــا کلیــد جهــت پاییــن، گزینــهی SHOW VERSIONرا پیــدا و انتخــاب کنیــد. بــا اســتفاده از کلیــد جهــت پاییــن، در اطالعات نمایش داده شــده از دســتگاه IMEI را پیــدا و عــدد 15 رقمــی آن را در ســامانه ثبــت نماییــد. همچنیــن میتوانیــد در منــوی BIOS دســتگاه بــا اســتفاده از گزینــهی PRN POS INFO، اطالعــات دســتگاه را پرینــت نمــوده و عــدد 15 رقمــی IMEI را رویــت نماییــد.

   دستگاه (D210B)PAX _ MIPS

   بــرای دریافــت IMEI ایــن ســری دســتگاهها، بــا زدن کلیــد POWER دســتگاه را روشــن نماییــد، بالفاصلــه بعد از روشــن شــدن دســتگاه با زدن کلید F1 یا F2وارد منوی اطالعات دســتگاه شــوید. با زدن کلیدی که نشــانگر زرد رنــگ دارد، وارد منــوی MODULE INFO شــوید. عــدد 15 رقمــی IMEI قابــل رویت اســت. همچنیــن میتوانیــد بعــد از زدن کلیــد F1 یــا F2 کــه دســتگاه وارد منــوی اطالعــات میشــود. بــا زدن کلیــد بــا نشــانگر قرمزرنــگ پاییــن دســتگاه وارد MAIN MENU شــوید. بــا انتخــاب گزینــه VERSION INFO .4وســپس PRINT INFO .2 اطالعــات دســتگاه را چــاپ نماییــد. عــدد 15 رقمــی IMEI قایــل رویــت اســت. همچنیــن میتوانیــد در منــوی BIOS دســتگاه بــا اســتفاده از گزینــهی PRN POS INFO، اطالعــات دســتگاه را پرینــت نمــوده و عــدد 15 رقمــی IMEI را رویــت نماییــد.

   ———————

   دستگاه CASTLES V5 Gprs

   بــرای دریافــت IMEI ایــن دســتگاه، بــا زدن کلیــد POWER دســتگاه را روشــن نماییــد، بالفاصلــه بعــد از روشــن شــدن دســتگاه بــا زدن کلیــد قرمــز رنــگ وارد منــوی PROGRAM MANAGERدســتگاه شــوید. بــا زدن کلیــد 0 وارد منــوی SYSTEM MENU شــوید. از SYSTEM MENU گزینــه TEST UTILITY .5را انتخــاب و وارد منــوی MAIN MENU شــوید. گزینــه 16 یعنــی COM MENUرا انتخــاب نماییــد )بــرای انتخــاب ایــن گزینــه بایــد 16 را تایــپ و ســپس تاییــد نماییــد(. در منــوی COMMUNICATE TEST گزینــه GPRS .7 را انتخــاب نماییــد. ســپس در SELECT APN گزینــه CTNET .3 را انتخــاب نماییــد. در قســمت INFO)4( مقــدار 15 رقمــی IMEI را نمایــش می دهد. همچنیــن میتوانیــد در منــوی BIOS دســتگاه بــا اســتفاده از گزینــهی PRN POS INFO، اطالعــات دســتگاه را پرینــت نمــوده و عــدد 15 رقمــی IMEI را رویــت نماییــد.

   ———————

   دستگاه AISINO V71

   بــرای دریافــت IMEI ایــن دســتگاه، بــا زدن کلیــد POWER دســتگاه را روشــن نماییــد، بالفاصلــه بعــد از روشــن شــدن دســتگاه بــا فشــردن ممتــد کلیدهــای F1 و 1 وارد منــوی SYSTEM TEST دســتگاه شــوید. بــا زدن کلیــد ســبز )ENTER( رنگ وارد صفحات دیگر منو شــوید. گزینه WLS را انتخاب نمایید و ســپس منوی WIRELESS TEST گزینه GPRS TESTرا انتخاب نمایید. از منوی WLS TEST نیز GPRS TEST را انتخاب نمایید. در گزینه VERSION عــدد 15 رقمــی IMEI را مــی توانیــد مقابــل عبــارت BOARDVER مشــاهده نمایید.

   ———————

   MOREFON H9

   منــوی کشــویی بــالای صفحــه نمایــش را پاییــن کشــیده، وارد تنظیمــات دســتگاه ) نشــانگر چرخدنده( شــوید. در قســمت ABOUT DEVICE، گزینــه SIM STATUS را انتخــاب نماییــد. بــرای دیــدن IMEI دســتگاه بــه قســمت پاییــن ایــن صفحــه بروید.

   ———————

   دستگاههای (G2,G3) NEXGO

   بــا زدن کلیــد POWER دســتگاه را روشــن نماییــد، بالفاصلــه بعــد از روشــن شــدن دســتگاه کلیدهــای F و 3 را بــه صــورت ممتــد فشــار دهیــد. رمــز 556677 را وارد و تاییــد نمایید. بــرای تغییــر زبــان منــوی بایــاس گزینــه هــای 2 – 4 – 4 – 6 – 1 را بــه ترتیــب انتخــاب کــرده و تاییــد نماییــد و بعــد از انتخــاب گزینــهی آخــر وقتــی منــو بــه زبــان انگلیســی تغییــر پیــدا کــرد. دکمــه ی Backرا زده و بــه منــوی اول بــاز گردید. برای دریافت IMEI این سری دستگاهها، از منوی TEST PROGRAM گزینه UNITE TEST .1 را انتخاب نماییــد. ســپس گزینــه COMMUN .5را انتخــاب نمــوده و در منــوی COMMUN TEST گزینــه WIRELESS .2 را انتخــاب میکنیــم. بــا انتخــاب گزینــه WIRELESS EXTEND .3 و ســپس گزینــه IMEI.1 عــدد 15 رقمــی IMEI را رویــت نمایید.

   دستگاه ANFU AF70

   بــه محــض روشــن کــردن دســتگاه بــا زدن کلیــد ENTER )ســبز رنــگ( وارد HOME MENU شــوید. گزینه TEST MADULE .2 را انتخاب نمایید. گزینه COMMUNICATION .7 را انتخاب نمایید. در قســمت GPRS گزینــه SIGNAL QUALITY .2را انتخــاب نمــوده و بــا مشــاهده OPPENING INIT OK کلیــد ســبز رنــگ را زده و در خــط دوم IMEI را رویــت نماییــد.

   ———————

   دستگاه NEWPOS 7210

   بــرای دریافــت IMEI ایــن دســتگاه، بــا زدن کلیــد POWER دســتگاه را روشــن نماییــد، بالفاصلــه بعــد از روشــن شدن دستگاه با زدن کلید منو وارد منوی SYSTEM MANAGER دستگاه شوید. در قسمت ABOUT گزینهی IMEI را انتخــاب کنیــد. بعــد از چنــد ثانیــه IMEI نمایش داده میشــود.

   سایر دستگاه ها